Pojištění podnikatelů

Pojištění TREND

Dáme si záležet, aby cena i rozsah plně odpovídaly vašim potřebám. Pojištění využijete v případech, kdy dojde k zaplavení prostor, ve kterých podnikáte, nezastaví vás ani zloději nebo souhra špatných náhod. Každé podnikání je svým způsobem specifické, to dobře víme a podle toho k našim klientům přistupujeme.

Pojištění TREND se vztahuje na veškeré situace, které můžete při svém podnikání zažít. Můžete si pojistit nemovité i movité věci včetně výloh na prodejně.

Pojistíme vám odpovědnosti, které plynou z provozu firmy, z vlastnictví nemovitosti, na odložených věcech zaměstnanců a zákazníků, na vecěch vypůjčených do užívání, náklady na zdravotní a nemocenské pojištění a pokud jste dopravce, tak vám můžeme pojistit třeba i jednorázově zásilky během přepravy. Dále pojistíme strojní a el. zařízení, peníze a ceniny při transportu, zisk a stálé náklady v případě přerušení činnosti.

Pojištění TREND se nejlépe hodí pro obchodní firmy, živnostníky, příspěvkové organizace a sdružení.

Pojištění START PLUS

Jedná se o komplexní balíček pojištění pro malé podnikatele. Dovolí vám sousetředit se na budování firmy s vědomím, že když něco nevyjde, tak to nebude pro vás konec světa.

Pojištění se vztahuje na nemovité i movité věci a podle jeho nastavení kryje tyto odpovědnosti:
-újmy plynoucí z provozu firmy včetně újmy způsobené vadou výrobku nebo práce při předávce
-újmy plynoucí z vlastnictví nemovitosti
-na odložených věcech zaměstnanců i zákazníků
-na věcech převzatých do užívání
-výdaje zdravotní pojišťovny a na nemocenské pojištění
-čistou fin. škodu
-nemajetkové škody
-odpovědnosti členů orgánu za škodu, kterou způsobila společnosti
-strojní a el. zařízení
-peníze a ceniny při přepravě
-zisk a náklady v případech nutného přerušení provozu
-movité věci během přepravy

Pojištění majetku lze sjednat pro konkrétní adresu a dají se nastavit rozšířující limity pro další adresy v ČR nebo podle místa výkonu zakázky v ČR. Pojištění se nejlépe hodí pro obchodníky, řemeslné profese, malé výrobce, opraváře všeho druhu nebo podnikatele v oblasti služeb.

Pojištění ordinací a lékáren

Speciálně pro lékaře, lékárníky nebo veterináře je určeno toto pojištění. Pokryjeme specifické požadavky, které se vztahují na vás jako provozovatele zdravotnického zařízení.

Pojistíme vám nemovité i movité předměty jako je vybavení vaší ordinace nebo lékárny (zásoby, nábytek, přístroje). Pod ochranou budou i okna, vitríny, světelné poutače, peníze, ceniny při převozu, zisk a náklady pro případ přerušení činnosti při nemoci, úrazu nebo živelné pohromě, odpovědnost z provozu ordinace a na věcech zaměstnanců i pacientů.

Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (povinné ze zákona)

Vycházíme vstříc potřebám, které se vztahují k vašemu oboru. Toto pojištění je určeno všem provozovatelům nestátního zdravotnického zařízení a poskytovatelům zdravotnických služeb.

Pojistíme vám profesní odpovědnost, která zahrnuje odpovědnost za újmu, která vznikne poskytováním  zdravotní služby jiným osobám. Z pojištění plyne i obecná odpovědnost, která souvisí s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti, která slouží k vaší činnosti. Dále budete mít pojištěnou odpovědnost za újmu, která může vzniknout vadou výrobku (léčivých přípravků, pomůcek nebo stravy).

Existují i dodatková pojištění:
-nemajetková újma
-kosmetická chirurgie
-HIV a šíření chorob
-poskytnutí služeb v jiných zařízeních
-odpovědnost za věci převzaté nebo užívané
-náklady ZP i náhrady nemocenského pojištění pro zaměstnance

Pojištění na škodu pro manažery obchodních firem

Manažerská rozhodnutí bývají občas nepřesná a mohou tak ohrozit nejen samotné manažery ale i firmu, ve které pracují. V dnešní době se můžete i proti těmto rizikům pojistit. Pojištění se nejlépe hodí pro členy představenstva, dozorčí radu, jednatele a ostatní řídící pracovníky.

Pojištění se vztahuje na tyto typy společností:
-a. s.
-s. r. o.
-spolek, svaz nebo družstvo (s výjímkou bytového)
-ústav
-nadace a nadační fondy
-občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti

Pojištění kryje škody, které vzniknou společnosti, společníkům, třetím stranám včetně státu. Jedná-li se o ušlý zisk, špatné investování nebo pokles akcií. Nejvíce ho oceníte, když se budou proti vám nárokovat odškodnění za vaše manažerská rozhodnutí.

Budete chránění proti:
-nárokům v souvislosti s újmou na zdraví nebo bezpečnosti
-s náklady, které vzniknou v souvislosti se zabavením majetku
-pokuty a penále budete mít také kryté
-náklady na očištění dobrého jména
-náklady vziklé při znečištění

Výhody pojištění:
-spluúčast 0
-odpovědnost se sjednává pro funkce, nevztahuje se tedy na jméno
-odpovědnost trvá i několik let po odstoupení nebo odvolání z funkce
-do pojištění lze zahrnout i manažery dceřiných společností

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

Pojištění je vhodné pro společenství vlastníků bytového domu nebo bytové družstvo, které vlastní daný dům.

Pojištění se vztahuje na případy upravené právním předpisem, který stanoví odpovědnosti za újmu v těchto případech:
-za újmu, kterou FO nebo PO způsobyla v souvislosti s výkonem své funkce
-za újmu, kterou způsobyl člen představenstva nebo kontrolní komise pojistníka (bytové družstvo) při výkonu své funkce

Pojištění se dále vztahuje na:
-škody nebo újmu na jmění a nemajetkovou újmu, která vznikne zásahem do práv poškozeného na ochranu jeho zdraví (bolestné atd.)
-na náklady nutné k poskytnutí právní ochrany pojištěného proti nárokům na náhradu újmy

Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti 

Jste lékař, stomatolog, advokát, architekt, auditor nebo notář? Toto pojištění je právě pro vás. Pokud se vám stane, že onemocníte, přijdete k úrazu a nebudete moci pracovat a vydělávat, tak budete mít stále přísun finančních prostředků.

Nahradí vám:
-ušlý zisk
-stálé náklady

Pojištění kybernetických rizik

Aktuální téma, které byste neměli brát na lehkou váhu. Je spousta informací, které každý den sdílíme na internetu se službami a firmami. Tyto informace je dobré mít v případě uníku pojištěné.

Pokud provozujete e-shop nebo webovou stránku, tak i sebelepší zabezpečení vás nemusí ochránit před hackery, kteří mohou získat citlivé údaje o vašem businessu, zákaznících a obchodních partnerech. Odškodnění se týká i v případech, kdy bývalí zaměstnanci vynesou nebo ztratí informace. Zároveň začalo platit nařízení EU tzv. GDPR, které přímo ukládá povinnost zabezpečit osobní data. V případě ztráty dat hrozí finanční postih, proto vás proti kdybernetickým rizikům pojistíme.

Volejte

+420 602 123 696

Jsme strategickým partnerem České spořitelny, dokážeme klientům zprostředkovat kontakt na našeho specialistu v případě zájmu o úvěry a hypotéky, včetně zprostředkování informací o stavebním spoření nebo doplňkovém penzijním spoření u ČS.

Menu
Call Now Button