1) Možnost nyní sjednat VIP pojištění  cenově zvýhodněné profesní odpovědnosti za újmu pro členy ČLK,

retroaktivita až 3 roky zpětně,

+ nemajetková újma způsobená ublížením na zdraví nebo usmrcením poškozenému nebo osobám jemu blízkým (bolestné, duševní útrapy blízkých) do plné výše základního limitu,

+ náhrada nemajetkové újmy v jiných případech včetně nedbalostního úniku dat ze zdravotní dokumentace, mylné informace o zdravotním stavu, nedostatku soukromí při vyšetření, a to až do výše 5 mil. Kč,

+ pojištění pro případ rozšíření nakažlivých chorob lidí a přenosu viru HIV až do výše 2 mil. Kč, a další

 2)Věděli jste, že Kooperativa v pojištění podnikatelů může nabídnout i  pojištění proti zpronevěře?

Co si pod tímto pojmem a hlavně pojištěním představit? Povinností klienta Kooperativy je ohlášení události Policii ČR, resp. podání trestního oznámení. Výhodou pro klienta Kooperativy je ta skutečnost, že v trestním řízení klientovi Kooperativy nevznikají náklady na právní zastoupení, jelikož trestní řízení vůči obžalovanému vede stát.

Co pojištění proti zpronevěře kryje? Pojištění si klade za cíl ochránit klienta Kooperativy proti těm situacím, když zaměstnanec pojištěného odcizí nebo úmyslně poškodí jemu svěřený majetek.

Riziko lze sjednat s limitem 100 000 Kč a spoluúčastí 5 000 Kč. Co je vlastně pojištěno?

Věcmi pojištěnými pro případ zpronevěry jsou hmotné movité předměty (včetně finančních prostředků) nebo peněžní prostředky uložené na bankovním účtu pojištěného, které:

+ jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, nebo

+ pojištěný oprávněně užívá, nebo

+ pojištěný převzal při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky

Menu
Call Now Button